Tổ chức Từ Thiện Tỉnh

A Passionist Heart Foundation Limited (ABN 37 611 368 060) được thành lập và đăng ký như là một tổ chức từ thiện với Ủy ban Cứu trợ và Phi lợi nhuận của Úc (Australian Charities and Not-for-profits Commission – ACNC)  có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2016.

Các cha Dòng Thương Khó sử dụng tổ chức này để  gây quỹ cho các hoạt động từ thiện tại Úc và khu vực Thái Bình Dương.