Cộng Đoàn St Brigid ở Marrickville

Cộng Đoàn St Brigid ở Marrickville

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đến sống tại Marrickville từ Nước Anh và Ireland vào ngày 21 tháng 11 năm 1887, gần nhà thờ cũ trên đường Despointes. Phần lớn tài sản hiện tại được mua vào năm 1915.

Tài sản bao gồm một căn nhà 2 tầng và những phần đất nông nghiệp.

Tu viện và Nhà thờ được xây dựng xung quanh tòa nhà ban đầu trong những năm sau đó.

Nhà thờ St Brigid được cung hiến vào năm 1921.

Hiện tại, cộng đoàn St Brigid có 22 thành viên.

View Website