Cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Maria, Oxley

Cộng đoàn nhà tĩnh tâm thánh Maria, Oxley

Cộng đoàn dòng Thương Khó Chúa Giêsu ở Oxley nằm trên ngọn đồi hướng ra sông Brisbane. Ngôi nhà đầu tiên trên nền đất Tu viện hiện nay đã có từ những năm 1875.

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã mua mảnh đất này vào năm 1955 và Nhà tĩnh tâm thánh Maria đã được cung hiến và khánh thành vào tháng 8 năm 1956. Khởi đi từ cộng đoàn này, các tu sĩ thi hành nhiều sứ vụ và cách thức tiếp cận khác nhau. Cộng đoàn có ba linh mục tham gia vào các sứ vụ Giảng Đại phúc và Tĩnh tâm, Tuyên úy Bệnh viện, Linh Hướng cũng như trợ giúp các giáo xứ địa phương và Nhà thờ chánh tòa thánh Stephen

Cộng đoàn dâng một Thánh Lễ chung vào Chúa Nhật với một cộng đoàn thờ phượng đầy sức sống và năng động.

Địa chỉ:

219 Fort Road, Oxley, QLD 4075

Số điện thoại:
(07) 3375 4206