Ủng hộ

Xin liên hệ với Văn Phòng Tỉnh Dòng qua số điện thoại (02) 8577 5600 hoặc qua email province.centre@passionists.com để ủng hộ hiện vật lẫn hiện kim cho tỉnh dòng chúng con.