Liên lạc

Địa Chỉ:
196 Livingstone Road, Marrickville, NSW 2204, Australia
PO Box 12 Marrickville, NSW 1475, Australia

Số điện thoại
(02) 8577 5600
Gọi từ ngoài nước Úc +61 2 8577 5600

Email
province.centre@passionists.com

Liên hệ với Thư Kí Văn Phòng Tỉnh Dòng

Tên

Email

Số điện thoại

Bình luận